Login

Fàilte!                                            Welcome!

‘S e sgoil Ghàidhlig le roinn Bheurla a th’ ann am Bun-sgoil Shlèite.  Chaidh an togalach fhosgladh anns an t-Samhain 1983 is chaidh ar stèidheachadh mar Sgoil Ghàidhlig san Lùnasdal 2007.  ’S e ar rùn gun soirbhich leis gach pàiste is gun coilean iad an comasan le taic, misneach agus stiùireadh on luchd-obrach ann am Bun-sgoil Shlèite.


Bun-sgoil Shlèite is a Gaelic medium school with an English department.  It was established in August 2007, but the building originally opened November 1983.  It is our aim to ensure that all pupils achieve to the best of their ability with support, encouragement and guidance from the staff at Bun-sgoil Shlèite.

Mrs Hazel Morrison, Ceannard, Head Teacher

hazel.morrison@highland.gov.uk

 

Leabhran na Sgoile -School Handbook 2017-18

 

Promoting Equality and Diversity Policy


Ann am Bun-sgoil Shlèite agus anns an sgoil-àraich tha sinn daonnan trang - chan eil sinn uair sam bith nar tàmh.  Is sinne a’ chiad sgoil Ghàidhlig le roinn Bheurla ann an Alba.  Anns an leabhran seo, gheibh sibh fiosrachadh mu dheidhinn an sgoil-àraich – ach na bithibh leisg fios a chur thugainn le ceist sam bith eile a bhios agaibh!

Here at Bun-sgoil Shlèite and nursery we are very busy - nothing and no-one stands still for long! 
Bun-sgoil Shlèite is Scotland's first Gaelic medium school with an English department.  In this handbook, you will find information about the nursery, but be sure to contact us if you have any further questions.

 

Tha an sgoil a’ gabhail a-steach sgìre Shlèite air fad: An Druim Fhearna, Tarsgabhaig, An t-Òrd, Dùisdeil, Eilean Iarmain, Tòrabhaig, An Teanga,

A’ Chill Mhòr, Armadail agus An Àird.  Faodaidh clann a tha a’ fuireach air taobh a-muigh Shlèite tighinn dhan sgoil ach feumar iarrtas a dhèanamh ann an Oifis Fhoghlaim na Sgìre.  Cuiribh fios dhan sgoil ma tha ùidh agaibh ur pàist’ a chur dhan sgoil, no ma tha sibh ag iarraidh turas mun cuairt na sgoile.  bunsgoil.shleite@highland.gov.uk

 

Tha sinn fortanach gu bheil deagh ghoireasan againn air feadh na sgoile.  Tha ceithir clasaichean againn, trì Gàidhlig agus dhà Bheurla.  Àireamh sgoilearan anns a’ bhun-sgoil 66 agus 18 anns an ro-sgoil (tha seo ceart An t-Sultain 2016).  Tha na clasaichean gu lèir againn ealtach.Tha trì prìomh thogalaichean againn – an togalach mòr far a bheil na clasaichean Gàidhlig, aon chlas Beurla, an talla dìnnearach, an leabharlann agus an seòmar coinneimh; an taigh-sgoile far a bheil aon chlas Beurla agus tha togalach “gluasadach” againn far a bheil an sgoil-àraich Ghàidhlig agus Bheurla.

 

Tha deagh shuidheachadh aig an sgoil is i air a cuairteachadh le talamh is goireasan a ghabhas cur gu feum, eadar gàrradh na sgoile, gàrradh na sgoil-àraich, am MUGA (an raon ioma-spòrsa), pàirc na sgoile agus deagh raon-cluiche. Tha talla na sgoile air a cleachdadh leis a’ choimhearsnachd air fad air iomadh adhbhar.Tha e na thoileachas dhuinn gu bheil ceanglaichean làidir againn ri Sabhal Mòr Ostaig an ath-dhoras ri’n sgoil, Urras Coimhearsnachd Slèite agus tòrr dhe na gnìomhachasan ionadail.

 

A-rèir far a bheil sibh a’ fuireach san sgìre, gheibheamaid comhdail dhan sgoil, cuidichidh sinn sibh leis a seo an uair a thig sibh dhan sgoil an clàradh.

 

The school caters for children from the entire Sleat peninsula, incorporating Drumfearn, Tarskavaig, Ord, Duisdale, Isle Ornsay, Toravaig, Teangue, Kilmore, Armadale and Aird.  Children from outwith the Sleat area can also attend the school after applying for a placing request via the Area Education Office.  If you are interested in enrolling your child in the school or if you would like to see around the school – please let us know. bunsgoil.shleite@highland.gov.uk

 

We are extremely fortunate to have excellent facilities, equipment and accommodation in our school.  The school has 5 classes, three Gaelic and two English and our school roll (current at September 2016) is 66 primary pupils and 18 pre-school pupils. All of our classes are composite classes. There are three main buildings that make up the school - the main building houses the Gaelic classes,one English class, multi-purpose hall, library and meeting room; the school house has the other English class and we also have a demountable unit where the sgoil-àraich/nursery takes place. 

 

We have very generous grounds around the school, the garden, the nursery garden, school pitch, MUGA (multi-use games area) and large playground.  The school hall is used for many activities during the school day by pupils and out with school hours by the community.  We are very fortunate to have strong links with Sabhal Mòr Ostaig next door to the school, Sleat Community Trust and many of the local businesses.

 

Depending on where you live you may be eligible for free school transport; we can help you with this when you enrol your child.

 

Tha conaltradh leis an sgoil ri dhèanamh tro na meadhanan a leanas:

Contacting the school should be through the following means:

 • Fòn/Phone:  01471 844326
 •  
 • Fàgaibh teachdaireachd mura freagair sinn/Please leave a message if the phone is not answered
 •  
 • Post-D/Email: bunsgoil.shleite@highland.gov.uk
 •  
 • Post/Post:  Bun-sgoil Shlèite, Slèite, An t-Eilean Sgitheanach, IV44 8RF.

  

Mar a tha sinn a’ conaltradh leibh:

post-dealain seachdaineil làn naidheachdan is fiosrachadh
litrichean/notaichean ‘s na bagannan
sùil air adhart air a’churaicealam gach teirm
làrach lìn na sgoile
air am fòn
làithean fosgailte gach teirm
oidhcheannan pàrant foirmeil

 

Ma tha draghan, gearan no ceist sam bith, tha sinn a’ cuir fàilte oirbh tighinn dhan sgoil sa chiad dol a-mach. Cuiribh fòn airson còmhradh, no cur air dòigh coinneamh.   01471 844326

  

How we contact you:

weekly email full of news and information
notes/letters in school bags
termly curricular overviews
school website
on the phone
termly open days
formal parents’ evenings

  

If you have any concerns, questions or complaints, we ask you to contact the school in the first instance. Please phone so that we may talk, or organise a meeting.    01471 844326


Luchd Obrach – Staff

 

Ceannard/Head teacher               :  Mrs Hazel Morrison

 

Luchd-teagaisg Gàidhlig - Gaelic Medium Staff


P1 – 2g                 Bh.Ph. Gwen Culbertson /Mrs Gwen Culbertson


P3,4 & 5g             Bh.Ua. Jennifer Stokes

                              Miss Jennifer Stokes

 P.6/7g                 BH.Ua. Màiri MacDonald        

                              Miss Màiri MacDonald.

Neach-teagaisg Taiceil/CCR Cover                  Bh. Ph. NicDhòmhnaill / Mrs MacDonald

                                                                           Bh.Ph Brennan / Mrs Brennan
                                                                           Bh.Ph MacKinnon/ Mrs MacKinnon

An Sgoil-Àraich                                                 Bh.Ph. Mòrag NicAoidh agus Bh.Ph. Sandra NicNèill

(Gaelic medium nursery)                                     Mrs Marion MacKay, Mrs Sandra MacNeil

 

Luchd-teagaisg Beurla - English Medium staff


P1-4e                    Mrs Janice Dougan

P.5-7e                   Mrs Heather Beaton

 

Nursery                Mrs Julia Dawber and Mrs Wendy Morrison

 

Taic-Ionnsachaidh/Support for Learning                               Bh.Ph. Anne Martin / Mrs Anne Martin


Instrumental Tutors

Pìobaireachd/Piping                                                                       Mr Niall Stewart: (Diluain/Monday)
Fìdheall/Strings Tuition                                                                 Miss Mhairi MacKinnon: (Dimàirt/Tuesday) 

 If your child is interested in either fiddle or chanter tuition, please contact the school office.

 

Luchd-obrach eile - Other staff

Clèireachd/Clerical Assistant                                     Bh.Ph. Lorraine NicFhionghain/Mrs Lorraine MacKinnon


Luchd-taice Ionnsachaidh/ Pupil Support Assistants   Bh.Ph. Lorraine NicNeacail/Mrs Lorraine Nicolson

                                                                                           Bh. Ph. Kirsty Stewart/Mrs Kirsty Stewart

 

Còcaire/Cook                                                                              Bh.Ph. Aileen Meechan/Mrs Aileen Meechan

Neach Cuidiche ‘sa chidsin/Kitchen Assistant                             Bh.Ph Sìne NicAoidh/ Mrs Jean Mackay


Rùn na Sgoile - School Mission Statement

Tha sinn a’ cur romhainn a bhith gnothaicheil mu choinneimh na h-inbhe shònraichte a th’ aig Bun-sgoil Shlèite (mar sgoil Ghàidhlig le roinn Bheurla) gus an ùine a chuireas iad seachad san sgoil a bheartachadh dhan h-uile sgoilear is dhan luchd-obrach. Bidh sinn a’ misneachadh chloinne gu bhith innleachdach, adhartach agus co-fhaireachail; mealaidh sinn tàlant gach duine fa leth agus bheir sinn dhaibh a bhith mothachail is measail air a chèile, gus am bi an sgoil na deagh bhunait dhaibh is gun tig iad gu inbheachd mar dhaoine dèantanach, neo-eisimeileach is stuama sa choimhearsnachd.

We recognise and aim to take full advantage of the unique status of Bun-sgoil Shlèite (as a Gaelic school with an English department) to further enhance the educational and social experience of every pupil and every member of staff in our school.  We will instil and develop an ethos of enterprise, achievement and mutual respect, nurturing and celebrating each child's skills, talents, sense of community and team spirit, to help them grow into hard working, individual and responsible citizens.
 

Amasan na Sgoile – School Aims

 

Nar sgoil bidh sinn ag àrdachadh soirbheachas agus ionnsachadh fad beatha ann an àrainneachd a bhios sona, brosnachail, sàbhailte is dìonach fhad ’s a bhios sinn ag obair còmhla ri cloinn, pàrantan agus a’ choimhearsnachd, gus am bi ar sgoilearan:-

 • ceasnachail nan inntinn air am misneachadh gu bhith ag ionnsachadh fad am beatha
 • sùbailte nan dòighean a rèir feumalachdan an t-saoghail a bhios aca
 • fèin-spèiseil  -  measail orra fhèin, air daoine eile agus air an àrainneachd
 • comasach air obair a thoirt a-mach gu neo-eisimeileach agus tro cho-obrachadh
 • a’ coileanadh an comasan uile anns gach roinn den churaicealaim
 • tuigseach agus measail air an creideamh is an cultar fhèin is aig daoine eile, agus mothachail air an àite a th’ acasan ann a bhith a’ toirt buaidh air barail choitcheann

 

 • In our school we will promote high achievement and learning for life in a happy, stimulating, secure and safe environment while working with children, parents and the wider community, so that all pupils will:-
 • develop enquiring minds and a spirit of curiosity to become highly motivated life-long learners
   
 • be flexible and adaptable for the modern world
   
 • have high self esteem - respecting themselves, others and the environment
   
 • be able to work independently and collaboratively in a variety of situations
   
 • achieve their full potential in all areas of the curriculum
   
 • have an understanding of and respect for their own and other beliefs and cultures and their roles in shaping society

 

 

Taighean Sgoile – School Houses

 

 

Eilean nam Muic/Isle of Muck

Eilean Channaidh/Isle of Canna

Eilean Ruma/Isle of Rhum

Eilean Eigge/Isle of Egg.

 

Air gach latha-sgoile dh’fhaodadh sgoilear sam bith a bhith airidh air puingean dhan taigh aca nam biodh iad rim moladh, mar eisimpleir, airson a bhith modhail, ri deagh ghiùlan, cuimhneach, a’ dèanamh adhartas, grinn nan obair, is mar sin air adhart. Thathar ag ainmeachadh aig Co-thional na Seachdaine na fhuair gach taigh an t-seachdain sin. Tha an iomairt seo a’ brosnachadh deagh ghiùlan gach cuid gu pearsanta is ann am buidhinn. Cosnaidh an taigh a bhuannaicheas gach teirm teisteanas agus taghaidh iad an duais aca fhein.

Throughout any one day the children of each house team can be awarded points ranging from good behaviour, responsible actions, thoughtfulness, improvement, neat work, progress, etc. These points are collated weekly and the running total is revealed each week in the dinner hall at the whole school bilingual assembly.  These points encourage both individual achievement and collective responsibility. The winning house of each term chooses their own reward.
 

 

Riaghailtean na Sgoile – School Rules

·Bi socair – na goirtich duine.
·Bi coibhneil – na dèan duine tùrsach.
·Bi math air èisteachd – na cuir casg air cainnt duine eile.
·Bi dìcheallach – na bi cosg tìde.
·Bi cùramach – na mill rud sam bith
·Bi onarach – na clèith an fhìrinn.
Riaghailtean Raon-Cluiche
Cha bhi sinn a’ tarraing, putadh, tilg rudan air, breabadh no greimadh air daoine.
Cha tèid sinn faisg air an fheur ann an droch shìde.
 

·Do be gentle - don't hurt anyone
·Do be kind and helpful - don't hurt people's feelings
·Do be a good listener – don’t stop others from talking
·Do work hard - don't waste time         
·Do look after property - don't waste or damage things
·Do be honest - don't cover up the truth
Our Playground Rules
We will not pull, push, kick, grab, throw things at or play roughly with anyone.
We will not go on the grass in wet weather.

 

Within our school we have a warm and secure atmosphere underpinned by high expectations with regard to manners, general courtesy and behaviour.

We emphasise that every child has the right to be happy – but at the same time every child has a serious responsibility to classmates and schoolmates, to ensure that this right to happiness is not undermined by any individual or minority.

Ideally, the school should be supporting and building on a sense of values already known to the child. The relationship between a child and his / her teacher is similar to that between child and parent, in that mutual consideration is required on both sides.

Uairean Sgoile - School Day

 

09.15                                   Fosgladh Sgoile                                                  School Opens
11.00-11.20                         Àm Cluiche                                                         Morning Break

12.45-1.30pm                      Àm Dìnneir                                                         Lunch                                                                   
13.30                                  Toiseach an Fheasgair                                         Afternoon session
15.15                                  Deireadh an latha                                               End of day

 

 

Please note that P1 attend full-time from the first day of attendance.
Please note that in bad weather the children may spend their playtime indoors in their stage classrooms (everyone in the GM building) where they are supervised.

 


Cinn-là na Sgoile - Term Dates 2017-2018

 

Poileasaidhean na Sgoile - School Policies


Tha poileasaidhean na sgoile ri fhaotainn airson pàrantan anns an sgoil.

School policies are available for parents to read upon request.

Co-ionannachd Chothroman - Equal Opportunities


 

Tha e mar dhleastanas againn, mar sgoil, gun innis sinn dha na pàrantan uile gu bheil sinn a’ dèanamh a rèir amasan a’ Choimisein airson Co-ionannachd Chothroman agus bheireamaid na leanas gu ur n-aire: Tha Bun-Sgoil Shlèite na sgoil a tha a’ gleidheadh Co-ionannachd Chothroman agus:

The School is required to inform all parents that it conforms to the wishes of the Equal Opportunities Commission and would ask you to note the following:

Bun-sgoil Shlèite is an Equal Opportunities School and:


 

 • tha Poileasaidh Co-ionannachd Chothroman aice; has an Equal Opportunities Policy;
 • tha i an aghaidh claon-bhreith no lethbhreith de sheòrsa sam bith; is opposed to all forms of prejudice and discrimination;
 • tha i a’ tathann co-ionannachd cothruim tro spiorad is obair na sgoile; provides equality of opportunity through its ethos and working practices;
 • tha i ag àrdachadh tuigse agus meas co-cheangailte ri fèin-aithne cultarail is creideimh dhaoine eile; promotes understanding and respect of other people’s cultural identity and beliefs;
 • tha i a’ co-thaobhadh ri Stiùiridhean Seirbheis an Fhoghlaim an aghaidh Gràin-Chinnidh agus airson Ioma-Chultarachd airson Bun-sgoiltean is Sgoiltean Àraich (An Cèitean 2007) aligns itself with the Education Service’s Anti-Racist and Multi-Cultural Guidelines for Primary and Nursery Schools (May 1997).

 

 

Slàinte - Health

Tadhlaidh nurs na sgoile air an sgoil aig amannan gus deuchainnean claisneachd is fradhairc a chumail. Thèid innse dhuibh agus bidh cuireadh agaibh a bhith an làthair ma bhios am pàiste agaibh feumach air làn-dheuchainn mhedigeach an dàrna cuid ann am P1 no P7.  Ma tha sibh airson bruidhinn ris an nurs mu rud sam bith, chan eil agaibh ach fios a leigeil dhan sgoil. Bidh Leasaiche Cainnte is Cànain a’ tadhal air an sgoil cuideachd. Tha modhan obrach againn air cungaidhean leighis a thoirt do dhaoine san sgoil.

The school nurse will visit the school periodically to check hearing and sight. You will be informed and invited to attend if your child is required to have a full medical in either P1 or P7. Please feel free to contact the school if you wish to speak with the nurse about anything. The school also has the service of a visiting speech and language therapist. We have procedures for administering medicines in school.

Neo-làthaireachd Sgoilear - Pupil Absences

Bu chòir dha pàrantan fios a chur dhan sgoil ma tha a’ chlann aca bochd no gu bhith far na sgoile no na sgoil-àraich cho luath ’s as urrainn dhaibh. Air adhbharan sàbhailteachd, mura h-eil sinn air cluinntinn ro 10m, cuiridh sinn fòn gu taigh a’ phàiste.  Mura faigh sinn fios, cumaidh sinn clàr dhen seo.   Ma tha am pàiste gun tilleadh dhan sgoil is trì latha air a dhol seachad, agus nach fhaigh sinn grèim air a’ phàrant, cuiridh sinn fios a dh’Oifis an Fhoghlaim.

Airson clann a bhios far na sgoile air adhbhar nach eil co-cheangailte ri tinneas, feumaidh fios a bhith aig an sgoil carson.

Parents or Guardians must contact the school as soon as possible if their child is absent from school or nursery.  In the interests of child safety, please note that if we have not heard about the reason for a child’s absence by 10.00 am we try to contact the child’s home by telephone.  If no contact can be made, a record will be noted.  If the child is still absent after 3 days and no contact can be made with the parent, the details have to be forwarded to the Education Office. 

For pupils who are to be taken out of school for a reason other than illness, eg for an appointment or holiday, the school must be informed as soon as possible.

 

Droch Shìde - Bad Weather

Ma tha amharas sam bith oirbh mu dheidhinn comhdhail dhan sgoil, no ma tha an sgoil fosgailte air sailleibh droch shìde – cleachdaibh an àireamh gu h-ìosail.

If you have any doubt regarding transport to school during term time or school closures due to bad weather, please use the number below.

 

Ann an droch shìde, fònaibh/In bad weather please phone:                                        0800 564 2272
Àireamh PIN na sgoile/School PIN Number:                                                                        04 29 50


An Curaicealam – Curriculum

Tha Alba an-dràsta a’ cur air adhart ath-leasachaidhean cho mòr ’s a chunnacas fad ginealaich ann am foghlam. Aig cridhe na h-iomairt seo tha an Curaicealam airson Sàr Mhaitheis ag amas air na leanas - tuilleadh saoirse do luchd-teagaisg; taghadh agus cothroman nas fheàrr do sgoilearan; aon churaicealam soilleir do chloinn is do dhaoine òga eadar 3-18 bliadhnaichean a dh’aois.

 

’S ann air dòighean ionnsachaidh is teagaisg as motha a chì pàrantan atharrachadh a’ tighinn, is gu h-àraidh le modhan co-obrachail is gnìomhach san t-seòmar-theagaisg. Chithear cudrom ga chur air obair chàraid is obair thriùir agus barrachd fèin mheasaidh is measadh co-inbheach. Tha na dòighean sin air an dearbhadh; tha iad innleachdach, tha iad a’ togail ùidh nan sgoilearan, a’ toirt orra a bhith a’ smaoineachadh, a’ toirt dhaibh barrachd seilbh air an cuid obrach, a’ cruthachadh sgoilearan a bhios neo-eisimeileach nan dòighean agus seòmar-teagaisg a bhios beòthail is tachartach. Bidh sinn a’ cumail fios ribh tron bhliadhna sgoile mar a bhios rudan ùra a’ nochdadh le bhith a’ cur litrichean dhachaigh.

 

One of the biggest changes is collaborative and active approaches to learning in the classroom.  Trio and paired work feature highly as do peer and self assessment.  These are proven successful methods which are innovative, engage the pupils, make them think, give them more ownership of their work, create independent learners and make for a vibrant, busy classroom.  You will be kept up to date throughout the academic year with developments.

Tuilleadh fiosrachaidh/More information:       www.educationscotland.gov.uk

 

Dè th’ann an Curaicealam airson Sàr Mhathais? • What is Curriculum for Excellence?

Curriculum for Excellence aims to achieve a transformation in education in Scotland by providing an improved, more flexible and enriched curriculum for all children and young people from 3 – 18.

The curriculum includes all of the experiences which are planned for children and young people through their education, wherever they are being educated. All schools and nurseries in Highland are working hard to raise standards so that the children and young people will develop all of the skills necessary to continue to be successful when leaving school and entering the world of higher education, training or work.  

The purpose of the Curriculum for Excellence is encapsulated in the four capacities – to enable each child or young person to be a successful learner, a confident individual, a responsible citizen and an effective contributor.

Within this there are the seven principles of Curriculum for Excellence which educators use within their planning of experiences, they are:

 • Challenge and enjoyment
 • Breadth
 • Progression
 • Depth
 • Personalisation and choice
 • Coherence
 • Relevance.

Dè th’anns na àrainn curaicealam?  • What are the curriculum areas in Curriculum for Excellence?

Tha na h-ochd àrainn curaicealam ann:-  There are eight curriculum areas:-

 1. Na h-Ealain Cruthachail/ Expressive Arts
 2. Foghlam Creideamh is Moraltachd/ Religious and Moral Education
 3. Slàn Falainn/ Health and Wellbeing
 4. Saidheans/ Sciences
 5. Cànain (literais)/ Languages (literacy)
 6. Cuspairean Sòisealta / Social Studies
 7. Matamataig (cùnntas)/ Mathematics (numeracy)
 8. Teicneòlais/ Technologies

 

Learning is divided into levels.  The levels are as follows:-

LEVEL STAGE

Early the pre-school years and P1 or later for some

First to the end of P4 but earlier or later for some

Second to the end of P7 but earlier or later for some

Third and fourth S1-S3, but earlier for some.

 

Obair dachaigh – Homework

‘S e deagh dhòigh dha pàrantan a bhidh ag obair leis a sgoil is toirt taic is brosnachadh gu ur cloinn san obair sgoile aca. Thèid obair dachaigh dhachaigh gu seachdaineil is gheibh sibh tuilleadh fiosrachadh bho clas ur pàist’.  Tha gach pàist a’faighinn leabhran obair dachaigh airson na bliadhna. Tha iad seo uile sa Ghàidhlig agus gheibh sibh clàr-mineachaidh comhla ris. Thèid iad seo an cleachdadh gu tric, ‘s e deagh dhòigh èifeachdach conaltradh eadarainn a th’ann.

Homework is a great way to engage and support your child with their learning.  Homework is typically sent home on a weekly basis and more information will come from your child’s class. Every child in the school receives a Gaelic homework diary for the year and a glossary is also shared with parents.They will be frequently used by teachers and are also a simple and effective way of communicating with your child’s teacher.

 

Plana Leasachaidh na Sgoile - School Improvement Plan

Tha e mar fhiachaibh air gach sgoil air Ghàidhealtachd Plana Leasachaidh a nochdadh a sheallas nan roinnean de dh’obair na sgoile a tha fo sgrùdadh agus na leasachaidhean a tha san amharc aice, biodh iad nan leasachaidhean a chomharraich Riaghaltas na h-Alba no Ùghdarras Foghlaim na Gàidhealtachd no nithean a tha mar amas sònraichte aig an sgoil fhèin. Gheibhear leth-bhreac de Phlana Leasachaidh na Sgoile ann an oifis na sgoile.

All Highland schools have to produce an Improvement Plan showing the areas under review within the school and the planned school developments. These developments may be ones highlighted by the Scottish Executive, the Highland Education Authority or school priorities.  A copy of the School Improvement Plan is available from the school office for any interested parent.

 

Aithisgean Sgoilear - Pupil Reports

Tha measadh ga thoirt a-mach gu ìre mhòir tro mheasadh leantainneach (a bhith a’ cumail sùil air obair nan sgoilear bho latha gu latha). Nithear measadh cuideachd le bhith a’ dèanamh ath-sgrùdadh air obair dhèante.  Tha na dòighean seo a’ togail neart no laigse ann nan obair nan sgoilear agus thèid ùrachadh is leasachadh a dhèanamh air a’ chlàr-ionnsachaidh dha rèir

Thathar a’ dèanamh cunntas foirmeil do phàrantan da thuras sa bhliadhna a thaobh adhartas an cuid chloinne. Bidh oidhche phàrant ga cumail ann an teirm an Fhoghair far am faigh pàrantan facal air an luchd-teagaisg a thaobh adhartas na cloinne aca. Bidh coinneamhan no latha fosgailte gan cumail faisg air àm a’ Chàisg le aithisg sgrìobhte faisg air deireadh na bliadhna sgoile. Thèid iarraidh air pàrantan fios a chur dhan sgoil uair sam bith a tha cùis aca ri thogail co-cheangailte ris a’ chloinn aca. Tha latha fosgailte againn airson pàrantan gach teirm far am faod iad tighinn a-staigh is fhaicinn clas am pàist’ is mun cuairt na sgoile.

Aig na Coinneamhan Phàrant tha uair ga chur air dòigh airson coinneachadh agus faodar bruidhinn ris a’ Cheannard cuideachd.  Bidh an Aithisg air a cur ri chèile à toradh nam measaidhean leantainneach agus measaidhean clas.

 

Assessment of the pupil’s progress in all areas of the curriculum is mainly by means of continuous assessment (observation of each child’s ongoing daily work.)  Assessment is also made by means of regular revision work.  Much of this helps to identify pupils difficulties and strengths and enable the staff to adapt the curriculum accordingly

Parents are formally contacted two times each school year about their child’s progress.  There will be a parents’ evening in the Autumn term which will be short individual meetings with parents to discuss their child’s progress.  There will be meetings in the Easter Term with a written report following near the end of the academic year.  Parents are encouraged to contact the school if ever they might have any concerns or wish to discuss any matter regarding their child. We have a termly open day for parents, where they can drop in and see around the school and their child’s work.

At the Parents Meeting an appointment system is used and there is the opportunity to meet with the Head teacher should you wish to. The reports are based on the teachers’ continuous assessment and classroom assessments.

Tha sinn a’ moladh do phàrantan coinneamh a chur air dòigh leinn aig àm sam bith eile ma bhios cùisean a’ dèanamh dragh dhaibh co-cheangailte ri foghlam no maith an cuid chloinne.

We encourage all parents to contact us immediately for an appointment at any other time if they have concerns about their child’s education or well-being.

 

Aodach Sgoile - School Uniform

Tha sinn uile a' gabhail misneachd anns an t-suaicheantas againn 's mar sin san sgoil againn cuideachd.

Anns an sgoil tha sinn a' moladh gum bi clann a' cosg lèine-t no lèine agus geansaidh na sgoile le briogais, briogais-ghoirid no sgiorta spaideil, 's gun a bhith a’ cosg jeans, briogais spòrs no a leithid.

‘S iad dathan na sgoile an geansaidh gorm-dorcha le lèine liath le briogais/sgiorta dubh/glas/gorm-dorcha.

Tha glè bheag dhe lèintean –polo  rin ceannach bhon oifis sgoile.

Gheibh sibh  aodach sgoile fraoidhneiseach air lòidhne aig Tesco aig àm sam bith tron bhliadhna aig an ceangal seo.

B’choir ainm gach pàiste a bhith sgrìobhte air gach pìos aodach aca.

http://www.clothingattesco.com/icat/embschoolwear

 

We are all very proud of our school badge and wear our school uniform with pride.
We encourage all children to wear school uniform (t-shirt/shirt and sweater) with school trousers, shorts or skirts.  We do not encourage the wearing of jeans, tracksuit trousers or similar.
Our school colours are our navy sweater and light blue polo shirt with grey/black/navy skirts/trousers.
A small stock of polo-shirts are kept in stock in the school office for purchase.
Embroidered Uniform can be purchased online from Tesco with free delivery at any time of the year at this link.
Your child’s name shoud be written on all items of clothing.
http://www.clothingattesco.com/icat/embschoolwear

 

 

Brògan Taighe - Indoor Shoes

Bu chòir brògan boga a bhith aig gach pàiste is na h-ainmean aca sgrìobhte nam broinn.  Tha seo cudromach gus nach tèid na h-ùrlaran a mhilleadh.

All the children should have named indoor shoes that they can change into while in the school buildings after being outside. This is important to maintain the floor coverings.

 

 

Aodach Lùth-Chleasachd - PE/Clothing

Tha briogais-ghoirid, lèintean-t agus brògan freagarrach a dhìth air gach pàiste airson cleasachd.  Bu chòir dhaibh seo a bhith air am fàgail san sgoil fad na seachdaine.  Tha falt fada ri cheangal air ais agus cha bu chòir dha seudraidh a bhith air a chosg idir.  B’ fheàrr gun robh ainmean na cloinne sgrìobhte air bileig san aodach aca.  Tha bocsa ‘s an sgoil far a bheilear a’ cumail aodach is nithean eile a chaidh fhàgail.

Shorts, T-shirts and gym shoes/soft trainers are required for PE.  These should be kept in school during the week.   Long hair should be tied back for PE and no jewellery should be worn.  The labelling of garments e.g. jackets, gym shoes, school jumpers etc. aids identification for the pupil and staff.   We have a lost property box in the school for all items.

 

 

 

Dìnnearan Sgoile - School Meals

Chaill sibh ur clar-bidh?  Seo e:  Have you mis-placed your menu? Here it is:

 http://www.highland.gov.uk/download/downloads/id/6432/primary_school_menu

Tha clàran-bìdh rim faotainn air an làraich-lìn Chomhairle na Gaidhealtachd no bhon sgoil.

 • Tha gach dìnnear a’ cosg £2.30
 • Gheibh clann ann an clas 1-3 biadh an asgaidh
 •  
 • Dèanaibh cinnteach gum pàigh sibh an t-airgead ceart Diluain gach seachdain. Sgriobh seicean gu “Highland Council”.

 

Tha luchd-obrach a’ cumail sùil air a’ chloinn uile aig amannan bìdh.

Faodaidh clann a tha a’ toirt am biadh fhèin leotha a bhith ag ithe san talla còmhla ri càch. Feumaidh biadh a bheir clann a-steach leotha a bhith air a chumail ann am bocsa freagarrach agus, air adhbharan slàinte is sàbhailteachd, chan fhaodar biadh no deochan teth, crogain ghlainne no canastairean a thoirt a-steach dhan sgoil. Cha bhi an t-ùghdarras cunntachail ma thèid biadh, no an stuth sa bheil biadh ga chumail, a chall no a mhilleadh.

Tha deagh bhàr-bìdh againn aig àm cluiche gach madainn far am faigh a’ chlann air bainne, tosta no measan a cheannach. (Ceicichean corra-uair)

Ma tha sibh a’ faighinn shochairean on stàit a leithid Taic Teachd a-steach no Cuibhreann Sireadh-obrach, gheibhear foirm-iarrtais an ùghdarrais ionadail airson biadh sgoile an-asgaidh agus airgead airson aodach sgoile air lòidhne aig

http://www.highland.gov.uk/info/899/schools-grants_and_benefits/10/free_school_meals_and_assistance_with_clothing neo bhon oifis na sgoile (agus thèid seo a chumail dìomhair).

 • Current menus are available on the Highland Council website or from the school.
 • Each school dinner costs £2.30
   
 • Children in primaries 1-3 are entitled to free school meals.
 • Please ensure that you pay for dinners on a Monday, with the correct money. Please make cheques out to “Highland Council”.

 

All children are supervised by staff during meal times.

Children with packed lunch eat with the school meals children in the hall.  Packed lunches must be carried in an appropriate container and for health and safety reasons no hot food or drinks, glass containers or cans are permitted in school.   The Authority cannot be held responsible for any loss or damage to packed meals or their containers. 

We are fortunate to operate a popular snack bar at every morning break with milk, toast and fruit available.(Cakes occasionally)

If you are in receipt of Income Support or Job Seekers Allowance (Income based) you may apply for free school meals and a clothing grant from the authority.   Forms are available online at http://www.highland.gov.uk/info/899/schools-grants_and_benefits/10/free_school_meals_and_assistance_with_clothing or from the school office in strictest confidence.

Siubhail dhan sgoil – Travelling to school

Aig crìoch gach latha sgoile tha na sgoilearan a’ tighinn còmhla mionaidean ron ghlag gus ullachadh airson na busaichean sgoile.  ‘S e deagh chothrom a tha ann teachdaireachd is litrichean a’ sgaoileadh dha na sgoilearan - tha e air gnothaicheachan a dhèanamh gu math nas sàbhailte airson clann sgoile cuideachd.  Le sin, tha sinn iarraidh oirbh innse dhuinn aig an sgoil agus dràibhear na bus agus Fàs Mòr (ma tha iad seo freagarrach) ma tha dad air atharrachadh.  Tha e glè chudromach gu bheil a h-uile duine fiosraichte mu atharrachaidhean sam bith.  Tha e cuideachd glè chudromach gu bheil sibh aig an doras aghaidh feitheamh air ur pàist’ ann an deagh àm.

At the end of each school day all pupils gather in the hall in their bus lines minutes before the bell.  It provides a great opportunity to share any information, messages and notes to go home, as well as ensuring safer routes home for our pupils.  Therefore, we request that you inform the school, the bus driver and Fàs Mòr, where necessary, regarding any changes to the end of the school day.  It is very important that everyone who needs to be informed in informed.  It is also very important that you or whoever is meeting your child is at the front door of the school in good time.

Taic le Ionnsachadh  -  Support for Learning

Tha dithis Luchd-taice Ionnsachaidh againn an-dràsta agus tha dreuchd Neach-teagaisg Taice Ionnsachaidh aig Bh.Ph. Mhartainn.

We have at present three Pupil Support assistants.  Mrs Martin is our Support for Learning teacher

All children need support to help them learn. Some children require more help than others. We follow The Highland Practice Model staged approach to assessing, identifying and supporting additional support needs.    In this model every child has a ‘named person’ who is responsible for making sure that the child or young person has the right help to support his/her development and well-being.

If you have a concern about your child in primary school please contact your child’s class teacher in the first instance or the ‘named person’, who will usually be the Head Teacher.   

Sometimes a Child’s Plan may be put in place to help organise, monitor and regularly review your child’s progress.

If you wish to find out more about The Highland Practice Model or the Child’s Plan  you can access more information  at :

http://www.highland.gov.uk/learninghere/supportforlearners/generalguidance/planning/

 

There are also Information sheets available at: www.chipplus.org.uk  click on Education.

We tailor transition arrangements for children with specific needs that require it.

Transitions in to and out of primary school are very important and we frequently seek parental opinion and support to further develop and improve our transitions.

 

An Sgoil-Àraich - Nursery

Tha seòmar teagaisg sgoil-àraich againn ri taobh an sgoil sa bheil seisean Gàidhlig ga ruith sa mhadainn agus Beurla feasgar. Nam biodh againn seo atharrachadh ‘s an t-àm ro teachd theid conaltradh a chumail le parantan ro làimh. Tha iad seo ann do sgoilearan sa bhliadhna ro-sgoile (ceithir bliadhna a dh’aois ro dheireadh a’ Ghearrain) a bhios a’ dol dhan sgoil san Lùnasdal agus do chloinn sa bhliadhna às dèidh sin a bhios trì bliadhna a dh’aois ro dheireadh a’ Ghearrain.  Tha roi-shealladh ann dhan Sgoil-Àraich sa bheil fiosrachadh nas mionaidiche ri fhaighinn.

We have a nursery class situated in the demountable unit which at present has a Gaelic morning session and English afternoon session. If this needs to change in the future it would not be done without consulting parents beforehand. These are open to pupils who are in their pre-school year (4 years old before the end of February and due to start primary school the following August), and pre-pre school pupils who are 3 years old before the end of February.  A separate prospectus on the nursery is available, giving further information.

 

 

Foghlam Àrd-sgoile - Secondary Education

Mar as trice thèid sgoilearan bho clas 7 gu Àrd-sgoil Phort Rìgh ann am Port Rìgh.  ‘S i an Ceannard Ms Catherine Dhòmhnallach.

Pupils from Sleat usually transfer from P7 to Portree High School in Portree. The Head Teacher is Ms Catherine Macdonald. 

http://portreehigh.highland.sch.uk/

 

Comhairle nam Pàrant - Parent Council

Thugadh Comhairlean Phàrant a-steach san Lùnasdal 2007 nuair a dh’fhalbh na seann Bhùird Sgoile agus na Comainn Phàrant is Thidsear (PTA).  Tha ballrachd aig gach pàrant no neach-cùraim aig a bheil pàiste san sgoil air Fòram nam Pàrant co-dhiù.  Cuiridh riochdairean on Fhòram an uair sin an ainmean air adhart airson àite a ghabhail air a’ Chomhairle Phàrant. Cuiridh a’ chomhairle taic ris an sgoil le bhith a’ tional airgead is a’  brosnachadh nam pàrant uile gus a bhith a’ com-pàirteachadh ann an obair na sgoile gu maith na cloinne.

In August 2007 Parent Councils were introduced to replace School Boards and PTAs.  Each parent/guardian of children in school is automatically a member of the Parent Forum.  Representatives from the Forum then volunteer to serve on the Parent Council supporting the school, fundraising, and actively encouraging all parents to work in partnership with the school to enhance the pupils learning and educational experiences in order that all children can become successful learners, confident individuals, responsible citizens and effective contributors.


 

Tha na leanas nam buill de Ch.na P. an-dràsta:

Our present Parent Council office bearers are:

Steve Hall (cathraiche/chair)
Sarah Jane Chaimbeul (ionmhasair/treasurer);
Emma Micski (rùnaire/secretary);

Ma tha sibh airson a bhith an sàs sa chomhairle no airson cùis a thogail co-cheangailte ri foghlam san sgoil, chan eil agaibh ach fios a leigeil dhan Chomhairle Phàrant air làraich-lìn na sgoile

If you wish to become involved or have views you wish to express about educational issues, please contact the Parent Council on bsspac@gmail.com or via the school website www.bunsgoilshleite.com

 

Tachartasan às dèidh Sgoile – Out of School Activities

Diardaoin   Sradagan 3.30 - 5.00 

Disathairne   Ball coise - football    10-11 - N4 - P.3     11-12 - P.4-P7
 

Pàrantan Taice - Parental Involvement

Tha sinn a’ sireadh, is feumach air, luchd-taic à measg nam pàrant.

Bhiomaid fada an comain pàraint sam bith a bhiodh deònach an cuid sgilean is ùine a thathann dhan sgoil. Leigidh sin dhaibhsan tighinn nar measg-ne agus a bhith a’ com-pàirteachadh ann an obair na sgoile. Bidh sin feumail dhan chloinn aca fhèin is do chloinn eile. Tha pàrantan gar cuideachadh le nithean a leithid teicneòlas-fiosrachaidh (ICT), fuine, obair chiùird, geamannan, obair litreachas no cunntas is eile.

Dòigh eile a bhidh toirt taic dhuinn ‘s e bhidh gabhail buidheann Àm Òir. Bhiodh seo gu seachdaineil le aon bhuidheann agus a’dèanamh ruideigin a-staigh no muigh, dìreach leigibh fios!

Tha Comataidh Eig-eòlais, Comhairle Sgoilear agus Comataidh Ealain, Comataidh ar raoin Cluiche, againn san sgoil anns a bheil sgoilearan, luchd-teagaisg agus pàrantan an sàs ag adhartachadh agus a’ leasachadh phròiseactan air feadh na sgoile.  Tha sinn cuir fàilte oirbh tighinn comhla riunn gus taic a chur dha na buidhnean seo.

Tha Comhairle Phàrant na sgoile ag obair gu cruaidh anns an sgoil agus tha ‘s e dòigh eile a tha ann a bhidh ag obair leis an sgoil agus a’dèanamh diofar. Faicibh gu h-àrd airson tuilleadh fiosrachadh mun Chomhairle Phàrant againn.

Tha sinn cur fàilte air pàrantan tighinn thugainn aig àm sam bith le beachdan, gearainnean agus draghan sam bith.  Tha sinn airson feuchainn ri bhidh cho fosgailte ‘sa ‘s urrainn dhuinn a bhidh agus dèiligeadh cho luath sa ‘s urrainn dhuinn.

Ma tha ùidh agaibh ar chuideachadh, cuiribh fios dhan oifis sgoile.

We welcome and need parental involvement in the school.

For example, if you are able to offer any skills, time or energy we can use you! Being a parent helper gives you the chance to see us at work and to build an active partnership with the school which will benefit your child and others. Parent helpers are involved in ICT, baking, craft activities, playing games, reading with reading groups, working with maths groups etc

Another way of becoming involved in school life is to lead a Golden Time group, a more active weekly commitment.  Again, this could be doing an activity indoors or outdoors, just get in touch!


We have a very active Eco Committee, Pupil Council and Playground Committee  in the school, where pupils, teachers and parents work together to develop and futher school projects.  We welcome parent participants on these groups.

The Parent Council is another means with which you can effect positive change in the school; please see above where there is more information available about our Parent Council.

We welcome parents to come forward at anytime to discuss any concerns, complaints and ideas.  We aim to be as open as possible and to be as responsive as is possible too.

If you are interested in helping, please get in touch with the school office.


 

Ma ràinig sibh an deireadh agus gu bheil ceistean oirbh fhathast, nach cuir sibh fios thugainn anns an sgoil.

01471 844326 bunsgoil.shleite@highland.gov.uk

If you have now reached the end and you still have a question that is unanswered – please contact us at the school.

 

site map | cookie policy | privacy policy